”Lead the Change – Be the Change” – tasa-arvoa urheiluun!

Sain ilon olla mukana kotikaupungissani järjestetyssä, kansainvälisen naisliikuntaverkosto IWG:n maailmankonferenssissa. Nelipäiväinen konferenssi oli Suomen suurin liikunnan ja urheilun kansainvälinen seminaaritapahtuma vuosiin. Tänä vuonna maailmankonferenssin pääteemana oli Lead the Change – Be the Change.

Olin vaikuttunut siitä, miten suuri määrä eri kulttuureista ja taustoista lähtöisin olevia asiantuntijoita, vaikuttajia ja liikunnan ja urheilun ystäviä oli saapunut Helsinkiin tekemään työtä saman päämäärän tasa-arvoisen liikuntakulttuurin eteen. Helsingissä pidettyyn konferenssiin matkusti osallistujia yli 100 maasta. IWG eli International Working Group on Women and Sport tähtää naisten roolin ja aseman vahvistamiseen sekä edistämiseen urheilussa maailmanlaajuisesti.

IWG-konferenssin suojelija presidentti Tarja Halonen, järjestäjiä sekä Monika-Naiset liiton Heidi Hirvonen

IWG-konferenssin suojelija presidentti Tarja Halonen, järjestäjiä sekä Monika-Naiset liiton Heidi Hirvonen

Epätasa-arvoa Euroopan urheilussa

Konferenssissa julkaistiin IWG:n tilaama, urheilun tasa-arvoa maailmanlaajuisesti selvittävä From Brighton to Helsinki -tutkimusraportti. Raportin tulokset olivat hälyttäviä: tasa-arvon kehitys on lähes pysähtynyt Euroopan urheilussa, erityisesti vuoden 2006 jälkeen. Tutkimus suosittaa urheilun tasa-arvon edistämiseksi mm. lastenhoidon järjestämistä urheilumahdollisuuksien yhteyteen, tukitoimia eläkkeelle siirtyville naisurheilijoille, sukupuolisen häirinnän ja hyväksikäytön vähentämistä sekä naisjohtajuuden tukemista etenkin tuomaroinnissa, valmennuksessa ja päätöksenteossa. Urheilu ei ole muusta yhteiskunnasta irrallaan olevaa toimintaa, vaan heijastaa ympäröivän yhteisön asenteita ja arvoja. Esimerkiksi Suomea pidetään usein tasa-arvon mallimaana, mutta urheilussa epätasa-arvo näkyy valmennuksessa, urheilujohtajuudessa tai medianäkyvyydessä.

Liikunta ja urheilu ihmisoikeutena

Yksi maailmankonferenssin teemoista käsitteli liikunnan ja urheilun roolia ihmisoikeuksien viestikapulana. Liikunta on kirjattu YK:n ihmisoikeusjulistukseen: tasa-arvoinen mahdollisuus osallistua liikuntaan ja urheiluun kaikilla osa-alueilla ja tasoilla kuuluu meistä jokaiselle kulttuurista, sukupuolesta, iästä tai uskonnollisesta kannasta riippumatta. Liikunnalla on merkittävä rooli esimerkiksi väkivaltaa kokeneiden tyttöjen ja naisten toipumisessa ja voimaantumisessa: liikunnan ja urheilun kautta esimerkiksi sota-alueilla väkivaltaa kokeneet tytöt ja naiset voivat löytää liikunnasta turvapaikan sekä avaimen toipumiseen ja voimaantumiseen.

Kotouttamista liikunnan avulla

Suomessa erityisesti maahanmuuttajataustaisten naisten mahdollisuuksiin liikkua ja urheilla tulisi kiinnittää yhä enenevässä määrin huomiota. Liikuntaharrastukset ja urheiluseuroissa toimiminen edesauttavat niin tyttöjä kuin naisia osallistumaan ja integroitumaan tehokkaammin yhteiskuntaan. Pääkaupunkiseudulla tehdään jo nyt paljon tärkeää työtä maahanmuuttajataustaisten naisten ja tyttöjen liikuntaharrastusten tukemiseksi ja suotuisan ilmapiirin luomiseksi. Hyvinä esimerkkeinä kolmannelta sektorilta toimivat mm. Monikansallisten naisten liikunta ja kulttuuri ry Monaliiku sekä Vantaan Nicehearts ry.

Omien rajojen ja oman fyysisen ja psyykkisen voiman löytäminen ja liikunnan ja urheilun tuottama ilo ovat usein avaimia parempaan tulevaisuuteen. Lead the Change – Be the Change.

Heidi Hirvonen
Projektivastaava, Osaavat naiset
Monika-Naiset liitto ry
IWG-konferenssin pääkumppanit Suomessa olivat Valo ja Opetus- ja kulttuuriministeriö. Omaa osallistumistani tuki TANE.