Maahan muuttaneen mahdollisuudet Pisalandiassa

Teksti: Marjatta Vasara

Mariam saapui Somaliasta Suomeen noin 40-vuotiaana. Hän ei saanut kotimaassaan mitään koulutusta, eikä osannut lukea tai kirjoittaa. Hänen lapsensa, 14-vuotias Miriam ja 6-vuotias Mohamed, olivat aloitelleet koulunkäyntiä, mutta se oli jäänyt kesken. Mitä heille tarjoaisi Suomi, jonka koulutuksen tuloksia ihastellaan eri puolilla maailmaa?

Helpointa on Mohamedilla: Hän aloittaa esikoulussa, jota käyvät kaikki 6-vuotiaat ennen kouluun menoaan. Kun Mohamed täyttää 7 vuotta, hänestä tulee oppivelvollinen; näin on päättänyt Suomen eduskunta liki sata vuotta sitten (1921). Myös Miriam on oppivelvollinen 17-vuotiaaksi saakka ja voi jatkaa koulunkäyntiään, kunnes peruskoulutus on suoritettu.

Miriam ja Mohamed menevät ehkä samaan, yhteiseen kouluun. Tyttöjen kouluunpääsy mahdollistui Suomessa jo runsaat sata vuotta sitten. Vuonna 1866 kunnat velvoitettiin rakentamaan kansakouluja, joihin otettiin oppilaiksi sekä tyttöjä että poikia. Sitä ennen koulutus oli poikien etuoikeus. Vielä 1970-luvulla oli erillisiä tyttö- ja poikakouluja, jotka lakkautettiin, kun siirryttiin kaikille yhteiseen peruskoulujärjestelmään.

Miriam ja Mohamed aloittavat opiskelunsa heille oudolla kielellä, suomeksi. Tukea saa omasta äidinkielestä, jos löytyy sitä taitava opettaja. Vieraalla kielellä opiskelu oli Suomessa aikoinaan normaalia. Latina oli opetuskieli 1800-luvulle saakka ja suomi sai vähitellen valta-aseman ruotsin rinnalla vasta 1900-luvulla.

Kun Miriam ja Mohamed ovat läpäisseet peruskoulun, he voivat valita jatko-opiskelun joko ammattioppilaitoksessa tai lukiossa. Ja jos Miriam valitsee yliopiston, periaatteessa ei ole mitään esteitä: ei tarvitse anoa ”erivapautta sukupuolesta”, kuten Suomessa naisen piti anoa vielä 1900-luvun alussa.

Mutta miten käy Mariamin? Kotoutumislaissa säädetään, että oppivelvollisuusiän ylittäneelle maahanmuuttajalle järjestetään suomen tai ruotsin opetusta ja tarvittaessa luku- ja kirjoitustaidon opetusta sekä perehdytystä yhteiskuntaan joko työvoimapoliittisena aikuiskoulutuksena tai omaehtoisena opiskeluna. Sen jälkeen jatkuu polku jatko-opintoihin tai työhön. Koulutuksen saatavuus ja laatu vaihtelevat kuitenkin suuresti.

Jos Mariam haluaa lisäksi Suomen kansalaisuuden, hänen tulee suorittaa yleinen kielikoe suomen kielessä. Avuksi tarjotaan monenlaisia kursseja. Mutta aikuisille, eritoten kotona pysyville naisille, suomen kielen oppiminen saattaa olla vaikeaa. Ja jos ei ole oppinut lukemaan ja kirjoittamaan omalla äidinkielellään, on opittava uusi tapa ajatella. Kaikilta se ei suju.

Jopa monessa virallisessa selvityksessä on vuosien mittaan todettu ongelmaksi se, että ei ole kyllin selkeästi määritelty maahanmuuttajien koulutusta, sen tavoitteita ja järjestämistä: ”…ei ole yhtenäistä tapaa rakentaa opiskelijalle tutkintopolkua.” Kenttä on perin kirjava.

Siksi nyt suunnitellaan muutosta. TE-koulutuksena järjestettävä luku- ja kirjoitustaidon opetus yhdistetään perusopetukseen. Tällöin vastuu opetuksesta siirtyy opetusministeriölle. Näin esittää maamme hallitus ja lainmuutos tulisi voimaan vuonna 2018. Sen toivotaan selkiyttävän järjestämisvastuita ja ennen kaikkea helpottavan oppijoiden tilannetta, kun asetetaan selvät henkilökohtaiset tavoitteet ja valvotaan niiden toteutumista.

Varmasti Mariamkin olisi tyytyväinen, kun opintopolulle tulisi selvät askelmerkit ja hän voisi myös omalta osaltaan luottaa Pisalandian oppimismahdollisuuksiin!

Kirjoittaja toimii vapaaehtoisena Monika-Naiset liiton Osaavat naiset -projektissa.

© 2021 Monika-Naiset liitto ry · Hermannin Rantatie 12 A, 00580 Helsinki · Tietosuoja