Mielekäs työ lisää hyvinvointia

ON_Anna osaajalle mahdollisuus

Suoritin opintoihini liittyvän työharjoittelun Osaavat naiset -työllistämisprojektissa syksyllä 2015. Marraskuussa sain myös valmiiksi projektiin liittyvän opinnäytetyöni. Opinnäytetyön kirjoittaminen osui aikaan, jolloin eri konfliktit maailmalla ajoivat suuren joukon ihmisiä hakemaan turvaa kotimaansa ulkopuolelta. Myös Suomeen saapui ennennäkemätön määrä turvapaikanhakijoita. Miten saada kaikki Suomeen jäävät ihmiset osaksi yhteiskuntaa?

Työtä tekemällä ihminen voi tuntea olevansa osa yhteiskuntaa. Työttömyys sen sijaan aiheuttaa osattomuuden ja ulkopuolisuuden tunnetta. Se voi aiheuttaa turhautumista, pahoinvointia ja pahimmassa tapauksessa vihaa yhteiskuntaa kohtaan. Sen tähden on tärkeää tukea työllistymistä. Osaavat naiset -projekti on yksi taho, joka pyrkii edistämään maahan muuttaneiden hyvinvointia tukemalla heidän työllistymistään.

Opinnäytetyössäni selvitin, miten Osaavat naiset -projektin osaamislähtöinen, voimavara- ja ratkaisukeskeinen työote edistää työllistymistä. Voimavara- ja ratkaisukeskeisyydelle on tyypillistä huomion suuntaaminen asiakkaan vahvuuksiin ja osaamiseen. Asiakasta tuetaan kykyjen ja vahvuuksien hyödyntämisessä. Häntä tuetaan näkemään itsensä ja omat mahdollisuutensa myönteisemmässä valossa. Keskustelu myönteisestä tulevaisuudesta voi auttaa toimintasuunnitelman tekemisessä ja tavoitteiden saavuttamisessa.

Haastattelin viittä projektin asiakasohjaukseen osallistunutta ja sen kautta työelämään siirtynyttä naista. Keskeisenä tuloksena naisten vastauksista löytyi kokemus siitä, että heitä oli Osaavat naiset -projektissa kuultu ja arvostettu yksilöinä, omina itsenään. He kokivat, että heidän vahvuuksiaan ja osaamistaan – kotimaasta hankittua koulutusta, työkokemusta, muuta osaamista ja muita vahvuuksia – oli arvostettu. Heidän mahdollisuuksiinsa löytää työpaikka oli luotettu. Toisia jo se, että projektissa oli mahdollisuus pohtia itseään ja omaa tilannettaan, auttoi löytämään oman polkunsa työelämään. Osa tarvitsi sen jälkeen vielä konkreettista tukea työpaikan löytämiseen ja koki tärkeänä sen, että työntekijä kulki rinnalla työllistymisprosessin eri vaiheissa.

Projektista saatu tuki johti siihen, että naiset olivat työllistyneet omaa osaamistaan ja omia vahvuuksiaan vastaavaan, itseään kiinnostavaan työhön. Naiset kokivat työnsä mielekkäänä ja merkityksellisenä. He pärjäsivät työssään hyvin. He käyttivät työssään vahvuuksiaan ja olivat valmiita jakamaan osaamistaan myös muille. He pitivät työstään ja työllä oli heille suuri merkitys elämässä. Voidaan sanoa, että mielekäs työ lisäsi heidän hyvinvointiaan ja onnellisuuttaan:

Onnellinen, se on sitä tietysti kun sinulla on oma perhe. Mutta kun sinulla on työ, mihin menet ei sillä tavalla, että ”voi ei huomenna töihin”, vaan missä sinulla on mukava olla, tämä oli unelmani.

Naisten kokemusten perusteella voidaan sanoa, että päästäkseen Suomessa sisään työelämään ei tarvitse muuttua suomalaiseksi, vaan on mahdollista työllistyä omana itsenään ja käyttää omia taitojaan ja vahvuuksiaan ja siten tulla osaksi yhteiskuntaa. Projektin tukemana naiset olivat saaneet siihen mahdollisuuden. Osaavat naiset -projektista onkin hyvä ottaa esimerkkiä, kun mietitään malleja toimivaan kotouttamiseen. Kun maahan muuttaneiden osaamista ja vahvuuksia arvostetaan ja heille annetaan mahdollisuus päästä nopeasti osaamistaan vastaavaan työhön, vältetään monet osattomuudesta ja turhautumisesta aiheutuvat ongelmat.

Riikka Laitinen
Sosionomi-opiskelija, Metropolia Ammattikorkeakoulu

Opinnäytetyö: ”Olla oma itse ja mennä vaan”. Työelämään Osaavat naiset -projektin kautta.

Pääset lukemaan opinnäytetyön täältä