Osaavat naiset -hankkeen työpajasta eväitä työelämään

Olimme työharjoittelussa Monika-Naiset liiton Osaavat naiset -hankkeessa syksyllä 2013. Sini opiskelee Metropolia Ammattikorkeakoulussa sosionomiksi ja Viktoria on koulutukseltaan psykologian maisteri, itsekin maahanmuuttaja. Tärkeä tehtävämme työharjoittelun aikana on ollut suunnitella ja toteuttaa työttömille somalitaustaisille naisille tarkoitettua työpajaa.

Työpaja järjestettiin marras-joulukuussa ja se kokoontui viisi kertaa. Työpajatoiminnan tavoitteena oli asiakasryhmän työllistymisen edistäminen, sekä asiakkaiden yhteiskunnallisen osallisuuden ja voimaantumisen tukeminen. Työpaja järjestettiin suomen kielellä, mutta mukana oli äidinkieleltään somalinkielinen työharjoittelija avustamassa tulkkina.

Arkiosaaminen avuksi työnhakuun

Asiakkailla, jotka ovat olleet pitkään työttöminä ja kotona esimerkiksi hoitamassa lapsia, ei usein ole koulutus- tai opintotodistuksia, joilla osoittaa osaamistaan työnantajalle. Heillä on kuitenkin monenlaisia taitoja ja osaamista, joita he ovat kerryttäneet elämänsä varrella. Työpajassa pyrimmekin harjoitusten avulla nostamaan esille ja nimeämään niitä taitoja, joita asiakkaat voivat hyödyntää työnhaussa ja joiden kautta he voivat nähdä itsensä osaavina työnhakijoina.

Ensimmäisellä tapaamiskerralla tutustuimme ryhmässä asiakkaiden senhetkisiin elämäntilanteisiin. Kävimme läpi työpajan tavoitteita ja suunniteltuja sisältöjä. Teimme myös harjoituksen, jossa naisia kannustettiin pohtimaan ja kuvaamaan omia vahvuuksiaan ja osaamistaan.

Toisella tapaamiskerralla asiakkaille annettiin tietoa työpaikan hakemisesta ja työhaastatteluista Suomen kontekstissa. Harjoittelimme myös työhaastattelutilannetta. Lopuissa tapaamisissamme keskityimme hyvän ansioluettelon viilaamiseen ja tietokoneen peruskäytön opetteluun.

Asiakkaiden toiveet: tietokone ja suomen kieli haltuun

Asiakkaat osallistuivat aktiivisesti työpajatoimintaan ja löysivät itsestään kehittämistarpeita erityisesti suomen kielessä ja tietokonetaidoissa. Ryhmäläiset kertoivat osallistuneensa työpajaan, koska he halusivat saada lisää tietoa työharjoittelupaikan hakemisesta ja apua ansioluettelon kirjoittamiseen.

Viimeisellä tapaamiskerralla keskustelimme työpajaryhmän kanssa työpajan merkityksestä. ”Yksi tärkeä asia on ollut apu työkokeilupaikan etsimisen ja atk-taitojen harjoittelun kanssa” kertoo yksi ryhmäläisistä. Vertaistuellinen ryhmätyöskentelymuoto koettiin mukavaksi ja kannustavaksi. Ryhmäläiset innostuivat erityisesti vierailusta Kampin palvelukeskukseen, jossa he voivat jatkaa atk-taitojensa kehittämistä työpajajakson jälkeen.

Työpajatoimintaa on kokemuksemme perusteella hyvä suunnitella jokaisen asiakasryhmän kanssa erikseen niin, että voidaan auttaa juuri heitä koskettavissa työnhaun haasteissa. Toisen ryhmän kohdalla voi olla kyse esimerkiksi oikeiden työnhaun kanavien tai työvoimapalveluiden kartoittamisesta, joskus taas puutteelliset atk-taidot voivat olla esteenä työn etsimiselle. Tulkin apu työpajatoiminnassa osoittautui erityisen tärkeäksi, koska rajatun ajan sisällä toimiessa tuntui tärkeämmältä, että asiakkaan kysymys tai ohjeistus harjoituksen tekemiseen tulee ymmärretyksi kuin se, että puhutaan vain suomea.

Lisätietoa työpajassa käytetystä Forward-menetelmästä

Työpajan harjoituksissa käytettiin vastikään loppuneen EU:n elinikäisen oppimisen ohjelman Grundtvig-rahaston tukeman Forward-projektin metodologiaa. Monika-Naiset liitto ry oli mukana hankkeessa suomalaisena järjestönä.

Forward-menetelmän tarkoitus on harjoitusten kautta tunnistaa ja kehittää maahanmuuttajanaisten erilaisissa oppimisympäristöissä hankkimaa osaamista. Ryhmä- ja yksilöohjaukseen soveltuvat Forward työkalut ja käsikirja ovat saatavilla myös suomeksi osoitteessa http://forwardproject.eu/products/

Osaavat naiset -hankkeen työharjoittelijat
Viktoria Mate ja Sini Moilanen