Työyhteisön tuen merkitys työelämäharjoittelussa

Teksti: Elisa Rinta-Lusa, sosionomiopiskelija, Tikkurilan Laurea AMK

Harjoitteluni alkupuolella lupauduin kirjoittamaan blogitekstin liittyen harjoitteluuni Turvakoti Monassa. Nyt kun harjoitteluni alkaa lähestyä loppuaan, olen pohtinut työyhteisön tuen merkitystä osana oppimista. Työelämäharjoittelut ovat hyvin opettavaisia ja kehittäviä kokemuksia kokonaisuudessaan. Riittävällä tuella ja ohjauksella on tärkeä rooli opiskelijan oivaltavassa ja nautinnollisessa oppimisessa sekä ammatti-identiteetin muodostumisessa. Haluan nyt jakaa omia ajatuksiani työyhteisön tuen merkityksestä ja vaikutuksesta oppimiseen.

Jokaisella opiskelijalla on yksilölliset tavoitteet harjoittelun suhteen. Mielestäni työyhteisön on aina hyvä ennen harjoittelujakson alkamista yhdessä pohtia omia voimavarojaan vastata mahdollisen harjoitteluun tulevan opiskelijan tarpeisiin. Hyvinvoiva työyhteisö tukee opiskelijan kasvua ja oppimista. Näin antoisa oppimiskokemus on mahdollista molemmin puolin. Jos taas yhteisö on hyvin kuormittunut, voi tämä aiheuttaa opiskelijassa tunteen hänen olostaan taakkana, mikä ei taas ole kenenkään edun mukaista. Harjoittelun alun jälkeen olisikin tärkeää tukea opiskelijaa ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan ja kertomaan ohjaajalleen kehittymisen tarpeistaan, jotta harjoittelu voi edetä oikeaan suuntaan.

Harjoittelut ovat opiskelijalle hyvin tärkeä osa ammatti-identiteetin muodostumista. Opiskelija peilaa itseään ja oppimiaan asioita uuden ympäristön asettamiin haasteisiin ja arvioi omia kykyjään selviytyä niistä. Mitä enemmän hän saa positiivista vastaanottoa, sitä enemmän hän kokee itsensä pystyvänä ja kyvykkäänä. Harjoittelun edetessä opiskelija pyrkii sopeutumaan työyhteisön luomiin odotuksiin löytäen oman tavan toimia. Tähän päästäkseen hän tarvitsee ammattilaisten tukea ja ohjaamista.

Opiskelija on vasta ammatillisen kehityksensä alkutaipaleella. Hän on useimmiten nuori, joka saattaa kokea epävarmuutta omista kyvyistään kohdata työelämän haasteita. Suurin ja tärkein harjoittelun tarjoama palvelus on antaa tilaa kasvaa ja tehdä myös virheitä kannustavien ihmisten ympäröimänä. Rohkaisevat ja kannustavat sanat ja katseet rakentavat luottamusta omiin taitoihin ja ammatillista kuvaa itsestä.

Oppimista tukeviin tunteisiin liittyy arvostava ja hyväksyvä kohtaaminen. Arvostus ja hyväksyntä lisäävät rohkeutta ja luovuutta toteuttaa itseään, mikä tukee omien ajatuksien esilletuomista. Keskustelu muiden kanssa antaa paljon uusia ajatuksia ja näkökulmia, joita ei välttämättä olisi yksin pohtiessa tullut ajatelleeksi. Kun opiskelija kokee, että hänet nähdään työyhteisössä voimavarana, hän tuntee tekevänsä jotain merkityksellistä, mikä ruokkii hänen intoaan ja motivaatiotaan alaa kohtaan. Tätä intoa ja motivaatiota on tärkeää hyödyntää tarjoten kehittäviä tehtäviä.

Tunne siitä, että myös harjoittelija on osa työyhteisöä ja pystyy vaikuttamaan toimintaan yhdessä muiden kanssa auttaa opiskelijaa luomaan ammatti-identiteettiään. Hyvä työyhteisö huomioi opiskelijan keskeneräisyyden ja antaa tarvittavaa tukea, jotta opiskelija voi löytää ja toteuttaa hänelle merkityksellisiä asioita. Näin voidaan luoda yhteiskuntaamme toisia tukevia ja terveellä ammatti-identiteetillä varustettuja uusia tulokkaita. Myönteinen palaute ja oppimisen ilo vie itsevarmemmin kohti haasteita ja niistä selviytymiseen.

Oppimisen iloa kaikille!

© 2020 Monika-Naiset liitto ry · Hermannin Rantatie 12 A, 00580 Helsinki · Tietosuoja