Lausunto: Ihmiskaupan vastaisen toiminnan koordinaation jatkon järjestäminen

Kuva: Suvi-Tuuli Kankaanpää

Monika-Naiset liitto ry
31.8.2017

Jakelu: 
Sisäasiainministeriö
Kirjaamo

ASIA: Monika-Naiset liitto ry:n lausunto
Viite: Lausuntopyyntönne 14.7.2017 (SMDno-2015–870)
Ihmiskaupan vastaisen toiminnan koordinaation jatkon järjestäminen

Monika-Naiset liitto ry kiittää mahdollisuudesta lausua otsikkoasiassa. Liitto pitää erittäin tärkeänä sitä, että Suomessa on ihmiskaupan vastaisen toiminnan auttamistyötä koordinoiva virka. Työn onnistuminen vaatii hyvää poikkihallinnollista yhteistyötä ja tiedonvaihtoa viranomaisten ja kansalaisjärjestöjen välillä. Yhteistyön tehostamiselle on ollut pitkään tarvetta ja koordinaattorilla on tärkeä rooli asiassa.

Liitto on tehnyt työtä ihmiskaupan uhrien parissa vuodesta 2006. Vuosittain toiminnassamme tunnistetaan ja palveluihimme ohjataan 10–15 tapausta, joissa on syytä epäillä ihmiskauppaa. Auttamistyön kokemuksemme perusteella näemme nykytilanteessa seuraavia haasteita: lainsäädäntö ja sen soveltaminen, eri hallinnonalojen yhteisten pelisääntöjen puuttuminen ja toiminnan yhteensovittaminen sekä eri maassaolostatuksella olevien uhrien eriarvoinen asema järjestelmässä.

Koordinaattorin toiminnasta on kokemusta nyt noin 3 vuoden ajalta. Viran perustamiseen kohdistui paljon odotuksia. Oman toimintamme näkökulmasta tarve oli erityisesti konkreettiselle käytännön työn koordinaatiolle ja uhrien oikeuksien toteutumisen varmistamiselle riippumatta maassaolostatuksesta, esitutkintatuloksesta, asuinpaikasta ja valmiudesta tehdä yhteistyötä viranomaisten kanssa. Lisäksi pidimme koordinaattorin keskeisimpänä tehtävänä lainsäädännön soveltamiseen liittyvää ohjeistamista ja tulkintaa eri tapauksissa.

Koordinaattorin tehtävän jatkamiselle ja viran vakiinnuttamiselle on suuri tarve. Monika-Naiset liitto ry:n kokemuksen perusteella nykymuodossaan koordinaatiorakenne vastaa kuitenkin vain osittain ihmiskaupan vastaisen toiminnan koordinaation ja kentän tarpeisiin. Pidämme erittäin tärkeänä, että jatkotyössä koordinointi on nykyistä käytännönläheisempää ja se pyrkii aktiivisesti varmistamaan uhrin oikeudet, turvaamaan avunsaannin ja hyvinvoinnin tukiprosessin aikana. Myös olemassa olevan lainsäädännön (esim. ns. vastaanottolaki, turvakotilaki, lastensuojelulaki, kotoutumislaki) toimivuuden seuranta ja arviointi uhrin näkökulmasta, lainsäädännön ongelmakohtien identifiointi ja niiden ratkaiseminen eri hallinnonalojen välillä olisi erittäin tarpeellista ja voisi nykyistä konkreettisemmin kuulua koordinaattorin tehtäviin.

Nykytilanteessa ihmiskaupan uhrin asema on valitettavasti edelleen sidoksissa rikosprosessiin, sen tuloksiin ja siihen onko esitutkinta käynnissä ihmiskaupparikoksen nimikkeellä tai muuttuuko se prosessin aikana. Liitto on vahvasti sitä mieltä, että auttaminen ei voi olla sidoksissa rikosnimikkeeseen tai uhrin valmiuteen tehdä yhteistyötä viranomaisten kanssa.

Jatkotyön suunnittelun näkökulmasta olisi olennaista tietää, miten koordinaatiolle asetetuissa tavoitteissa on onnistuttu ja mihin suuntaan työtä tulisi kehittää. Valitettavasti käsillä oleva Luonnos ihmiskaupan vastaisen toiminnan koordinaation jatkon järjestämiseksi sisältää varsin vähän arviota kuluneesta kaudesta. Luonnoksessa viitataan ”riittävään kertyneeseen kokemukseen”, mutta siitä ei käy ilmi, mitä nämä kokemukset ovat, miten saatu palaute on kerätty ja keiltä toimijoilta.

Luonnoksessa annetaan ymmärtää, että ihmiskaupan vastaista koordinaatiotyötä voitaisiin jatkaa kuten tähänkin asti. Tarvetta mahdollisille muutoksille ei juuri nähdä. Nykytoimintojen lisäksi perustettaisiin vain yksi uusi työmuoto, pyöreän pöydän kokous. Muita varsinaisia ehdotuksia jatkotyön kehittämiseksi ei anneta.

Jatkotyön laadun varmistamiseksi olisikin syytä harkita perusteellisen ulkoisen arvioinnin teettämistä tehdystä työstä. Arvioinnin yhteydessä tulisi myös pohtia, olisiko koordinaat-torin virka syytä sijoittaa toisen ministeriön alaisuuteen. Liitto on huolissaan siitä, että nykyisellään työssä korostuu ulkomaalaisvalvonnan ja rikoksen torjunnan näkökulmat. Liitto ei kannata luonnoksessa ehdotettua tiedonsaantioikeuksien laajentamista.

Esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeriön alaisuudessa uhrin auttaminen ja oikeuksien toteutumisen varmistaminen olisivat luonnollisemmin työn keskiössä. Monika-Naiset liitto ry pitää myös tärkeänä sitä, että ihmiskauppakoordinaattorin virasta säädetään laissa ja työlle varmistetaan pitkäjänteisyys ja laatu riittävin taloudellisin- ja henkilöstöresurssein.

Lausunto (pdf)

© 2021 Monika-Naiset liitto ry · Hermannin Rantatie 12 A, 00580 Helsinki · Tietosuoja