Lausunto oikeusministeriölle naisiin kohdistuvan väkivallan raportoijan tehtävän perustamisesta

Oikeusministeriölle 5.3.2021

Asia: Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi yhdenvertaisuusvaltuutetusta annetun lain muuttamisesta / VN/547/2020

Monika-Naiset liitto ry kiittää mahdollisuudesta lausua ko. asiassa.
Järjestömme pitää itsenäisen ja riippumattoman naisiin kohdistuvan väkivallan raportoijan tehtävää erittäin tarpeellisena. Se olisi merkittävä askel naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisten toimien vahvistamiseksi Suomessa. Olemme vaatineet raportoijan tehtävän perustamista jo vuosia. Naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämiseksi on Suomessa paljon tehtävää.

Monika-Naiset liitto ry pitää tärkeänä, että raportoijan tehtävänkuva kattaa kaikki naisiin kohdistuvan väkivallan muodot ja näkökulma on naiserityinen. Pidämme tärkeää, että raportoijalla on riittävä tuntemus myos maahan muuttaneisiin naisiin kohdistuvan väkivallan muodoista ja erityispiirteistä (avioliittoon pakottaminen, kunniaan liittyvä väkivalta, sukupuolielinten silpominen).

Monika-Naiset liitto kannattaa ehdotettua tavoitetta, että raportoijan tehtävänä olisi seurata ja arvioida toimintaperiaatteita ja toimenpiteitä naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseksi ja torjumiseksi sekä seurata kansallisen lainsäädännön toimivuutta, naisiin kohdistuvan väkivallan uhrien oikeuksien toteutumista ja kansainvälisten velvoitteiden toteutumista laajasti yli sektoreiden rajojen. Raportoija tekisi ehdotuksia ja suosituksia ja antaisi lausuntoja, toisi havaintojaan esiin yhteiskunnallisessa keskustelussa sekä raportoisi havainnoistaan suoraan päätöksentekijöille. Tähän on suuri tarve. Kannatamme ehdotusta, että raportoija ei antaisi oikeudellista apua tai neuvontaa yksittäisissä tapauksissa.

Monika-Naiset liiton mielestä naisiin kohdistuvan väkivallan raportoijan sijaintipaikkaa on syytä arvioida uudelleen. Nyt esitetty sijaintipaikka yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistossa ei välttämättä tue raportoijan tehtävän naiserityisyyttä. Näkemyksemme mukaan raportoijan tehtävät saattaisivat sopia paremmin joko Tasa-arvovaltuutetun toimiston, Ihmisoikeuskeskuksen, tai HEUNI – YK:n yhteydessä toimiva Euroopan kriminaalipolitiikan instituutin yhteyteen.

Raportoijan tehtävän perustamisessa on varmistettava riittävät resurssit tehtävän hoitamiseksi. Pidämme esityksessä arvioitua 200 000 euron määrärahaa raportoijan henkilö- ja toimintamenoihin tehtävän laajuuteen nähden riittämättömänä.

Esityksen mukaan raportoijan tehtävä olisi kattaa myös uhrien oikeusturvan arvioinnin. Vaikka raportoija ei käsittele yksittäisten henkilöiden yhteydenottoja eikä anna neuvontaa yksittäistapauksissa, on hänellä oltava mahdollisuus arvioida laajemmin uhrien oikeusturvan toteutumista. Tästä syystä Monika-Naiset liitto ry pitää laajaa tiedonsaantioikeutta välttämättömänä raportoijan tehtävän hoitamiseksi.

Kunnioittaen Monika-Naiset liiton hallituksen puolesta,

Jenni Tuominen
Toiminnanjohtaja

© 2022 Monika-Naiset liitto ry · Hermannin Rantatie 12 A, 00580 Helsinki · Tietosuoja