Lausunto oikeusministeriölle rikoksen uhrin tiedonsaannin edistämisen työryhmän ehdotuksesta

Monika-Naiset liitto ry

15.9.2016

Lausunto oikeusministeriölle rikoksen uhrin tiedonsaannin edistämisen työryhmän ehdotuksesta [OM 8/012/2015]

Monika-Naiset liitto kiittää mahdollisuudesta esittää näkemyksiä em. ehdotuksesta. Liitto pitää myönteisenä uhridirektiivin mukaisen rikoksen uhrin tiedonsaantioikeuden toteutumisen edistämistä. Työryhmän ehdotuksessa esitettyjen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää kuitenkin sitä, että toimenpiteitä suunniteltaessa ja toteutettaessa kiinnitetään riittävästi huomioita erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien rikosten uhrien, kuten maahanmuuttajataustaisten naisten, erityistarpeisiin. Työryhmän ehdotuksessa esitellään tärkeitä kehittämisehdotuksia, mutta avoimeksi jää kysymys, kenen vastuulla ehdotusten toimeenpano on ja mitä taloudellisia resursseja siihen on varattu.

Monika-Naiset liitto on kehittänyt ja tarjonnut palveluja väkivaltaa tai sen uhkaa kokeville maahanmuuttajataustaisille naisille jo 15 vuotta. Vuositasolla palveluistamme saa apua n. 700 naista, jotka ovat pari-ja lähisuhdeväkivallan, kunniaan liittyvän väkivallan, pakkoavioliiton tai ihmiskaupan uhreja.

Liitto pitää tärkeänä, että uhrilla on mahdollisuus saada tietoa selkokielellä tai eri kieliversioilla. Tulkkauksen laatuun ja tulkkien ammattimaisuuteen erityisesti harvinaisten kielten ja pienten etnisten yhteisöjen kohdalla, on kiinnitettävä erityistä huomiota. Joissakin tapauksissa myös tulkin sukupuolella on merkitystä. On varmistettava, ettei tulkkaustilanne aseta uhria entistä haavoittuvaisempaan asemaan. Tästä syystä sekä tulkkien että esitutkintaviranomaisten koulutuksessa erityiskysymyksiin on panostettava riittävästi.

Uhrin oikeuden kannalta on erittäin tärkeää varmistaa, että uhri tulee ymmärretyksi. Samalla on varmistettava, että viestinnän yksinkertaistuminen ei johtaisi siihen, että uhri saa vähemmän tietoa omista oikeuksistaan. Tämä edellyttää, että kaikilla esitutkintaviranomaisilla on riittävästi tietoa esimerkiksi naisten ja lasten asemasta ja muista kulttuurisista kysymyksistä ko. yhteisössä. Kulttuuriseikat, ennakkoluulot tai epäluottamus viranomaisia kohtaan voivat aiheuttaa ymmärtämisvaikeuksia eri taustoista tulevien uhrien kohdalla ja vaikuttaa esimerkiksi siihen, miten rikoksen uhri kykenee ottamaan esille ja sanoittamaan tapahtumia.

Monika-Naiset liiton väkivaltatyön asiantuntijat tarjoavat tukea ja tietoa sekä uhrille ja viranomaisille. Pidämme tärkeänä, että poliisin ja muiden uhreja kohtaavien viranomaisten koulutuksessa kiinnitetään erityishuomiota tukipalveluihin ohjaamiseen. Keskeiset toimijat onkin hyvin kerätty www.oikeus.fi/tukipalvelut -sivustolle ja näitä tulee ylläpitää ja päivittää. On myös tiedostettava, että monesti maahanmuuttajataustaisten rikoksen uhrien kohdalla pelkkä tiedon antaminen tai palvelusta kertominen ei ole riittävää, vaan on varmistettava, että uhri todella pääsee avun piiriin.

Liitto pitää tärkeänä, että Työryhmän kehittämisehdotusten toimeenpanoa seurataan ja niiden toteutumista arvioidaan määrä-ajoin.

Monika-Naiset liitto ry muistuttaa, että rikoksen uhrin tiedonsaannin edistäminen ja uhreille suunnattujen tukipalvelujen resursointi tulee olla tasapainossa. Tällä hetkellä monet järjestöjen ylläpitämät tukipalvelut ovat erittäin kuormittuneita eivätkä niiden resurssit riitä palvelujen laajentamiseen. Uhrien tukipalvelujen saatavuudessa on myös isot alueelliset erot. Työryhmän ehdotuksessa ei esitetä konkreettisia ratkaisuja siihen, miten uhrien tukipalveluihin ohjaaminen toteutuu alueilla, joissa palveluja (esim. turvakotia, raiskauskriisikeskuksia, matalan kynnyksen palveluita) ei ole lainkaan olemassa tai ne ovat todella riittämättömät.

Liitto pitää tärkeänä, että viranomaisten ja kansalaisjärjestöjen välistä yhteistyötä lisätään rikoksen uhrien tiedonsaannin edistämiseksi. Tehokas tiedonvälitys ja yhteistyö tukevat kaikkia osapuolia ja sillä vaikutetaan positiivisesti myös uhrien asemaan.

Kunnioittavasti Monika-Naiset liiton hallituksen puolesta,

Jenni Tuominen
Toiminnanjohtaja
Monika-Naiset liitto ry
puhelin 045 6759 276