Lausunto turvakotiasetuksen muutoksesta (STM 116:00/2018)

Sosiaali- ja terveysministeriö
Kirjaamo
12.11.2018

Asia: LAUSUNTOPYYNTÖ TURVAKOTIASETUKSEN MUUTOKSESTA (STM 116:00/2018)

Lausunto turvakotiasetuksen muutoksesta

Monika-Naiset liitto ry kiittää mahdollisuudesta lausua asiassa.

Luonnoksessa turvakotiasetuksen 1 §:ää ehdotetaan muutettavaksi siten, että viittaukset kelpoisuuslakiin korjattaisiin viittauksiksi sosiaalihuollon ammattihenkilölakiin. Tämän mukaan turvakodin vastuuhenkilöllä on oltava kelpoisuuslain 3 §:ssä säädetty kelpoisuus, eli sosiaalityöntekijän tehtäviin vaadittava kelpoisuus.

Luonnos on tältä osin epäselvä ja jättää tulkinnanvaraa. Monika-Naiset liitto haluaa kiinnittää valmistelijoien huomion siihen, että turvakotipalveluntuottajien organisaatioiden rakenteet ovat hyvin erilaisia. Osa turvakodeista on itsenäisiä organisaatioita. Osa kuuluu isompiin katto-organisaatioihin, jossa vastuuhenkilörakenne määräytyy eri tavalla. Myös turvakotien koot ovat hyvin erilaisia: osassa on muutamia työntekijöitä, osassa henkilöstön määrä on 10 tai enemmän.

Tekstistä ei käy suoraan esille, onko jatkossa sosiaalityöntekijän kelpoisuudella toimiva vastuuhenkilö vastuussa turvakodin asiakastyöstä tai onko hänellä sen lisäksi myös muu hallinnollinen vastuu toiminnasta? Tämä sisältäisi vastuun mm. operatiivisesta johtamisesta, taloudesta ja henkilöstöjohtamisesta.

Asetuksen teksti olisi tämän osalta kirjoitettava selkeämmin. Monika-Naiset liitto ehdottaa, että jos turvakodin koko ja rakenne edellyttävät useamman kuin yhden vastuuhenkilön, asetetaan sosiaalityöntekijän pätevyysvaatimus asiakastyöstä vastaavalle henkilölle.

Kunnioittavasti Monika-Naiset liiton hallituksen puolesta,

Jenni Tuominen
Toiminnanjohtaja
Monika-Naiset liitto ry

Ljudmila Kettunen
Turvakoti Monan johtaja
Monika-Naiset liitto ry

© 2021 Monika-Naiset liitto ry · Hermannin Rantatie 12 A, 00580 Helsinki · Tietosuoja