Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle kotoutumisselonteosta

Työ- ja elinkeinoministeriölle 12.3.2021

Asia: Lausuntopyyntö hallituksen selonteosta kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista (luonnos) VN/1281/2020 

Yleiset selontekoa koskevat kommentit 

Monika-Naiset liitto kiittää mahdollisuudesta kommentoida kotouttamisselontekoa. Selonteko on laaja, kattava ja monipuolinen ja sisältää monilta osin kannatettavia tavoitteita. Toivomme, että tavoitteiden toteuttamiseen löytyy myös määrältään ja kestoltaan riittävä rahoitus käytännön kotouttamistyössä eri puolilla Suomea. 

Maahan muuttaneet muodostavat keskenään hyvin heterogeenisen ryhmän. Lähtökohdat kotoutumiseen henkilön muuttaessa suoraan korkean asiantuntemuksen työhön tai paetessaan sotaa jättäen kaiken taakseen ovat hyvin erilaiset. On hyvä, että moninaisuus huomioidaan kotoutumistoimia suunniteltaessa. 

Monika-Naiset liitto tekee työtä haavoittuvimpien ryhmien kanssa. Kohderyhmämme näkökulmasta nykyinen kotoutumisjärjestelmä on epäyhdenvertainen ja palvelujen saatavuus ja laatu riippuvat paljolti asuinpaikasta. Alueelliset erot voivat olla suuria. Kokemuksesta tiedämme, että heille ei ole riittävästi saatavilla kotoutumisen tukea. Näissä tilanteissa järjestöjen rooli tuen tarjoajina korostuu. 

On erittäin tärkeää, että kotoutumisen uudistamisessa huomioidaan esimerkiksi sosiaaliturvauudistus ja liittymäpinnat mm. lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaan, rasismin ja syrjinnän vastaiseen ohjelmaan ja valtioneuvoston ihmiskaupan vastaiseen toimintaohjelmaan.

Monika-Naiset liitto ry on ilahtunut siitä, että maahanmuuttajanaiset on asetettu kotoutumispalveluiden erityiseksi kohderyhmäksi. Työmme kautta tiedämme, että maahanmuuttajataustaisten naisten tasa-arvoisen aseman saavuttamisessa on edelleen valtavasti esteitä. Osa esteistä on syvällä rakenteissa ja asenteissa, ja ne ilmenevät moniperusteisena syrjintänä ja rasismina kaikilla elämän osa-alueilla. Näiden korjaamiseksi tarvitaan poliittista tahtoa, konkreettisia toimenpiteitä ja riittäviä taloudellisia ja henkilöstöresursseja. 

Liitto muistuttaa, että kotoutumisselon yhtymäkohdat valtioneuvoston tasa-arvopoliittiseen selontekoon on huomioitava uudistamistyössä. Parhaimmillaan onnistuneet kotoutumistoimenpiteet edistävät tehokkaasti myös sukupuolten tasa-arvoa. 

Kommentit lukuihin 1-6: Tilannekuva ja keskeiset muutostekijät

Pyydämme tarvittaessa kirjaamaan vain tiiviin yleisen lausunnon luvusta ja yksityiskohtaisesti vain tärkeimmät kommentoitavat tai mahdollisesti puuttuvat asiat.

Tilannekuva on esitetty selkeästi ja kattavasti. Huomiomme kiinnittyy siihen, että haavoittuvassa asemassa olevilla ihmisillä kuten luku- ja kirjoitustaidottomilla, lähi- ja parisuhdeväkivaltaa kokevilla sekä työvoiman ulkopuolella olevilla maahan muuttaneilla (kotiäidit, vammaiset, pitkäaikaissairaat) tulee olla mahdollisuus 

erityiseen ohjaukseen ja tukeen. Tarvetta on yhtä lailla räätälöidyille, työllistymistä tukeville naiserityisille palveluille. Näiden palvelujen tarjoamisessa järjestöt voivat olla merkittävä voimavara, samalla on varmistettava, että järjestöllä on riittävä osaaminen, asiantuntemus ja resurssit työhön. 

Huolemme liittyy nykytilanteeseen ja toimintaympäristön muutoksiin. Koronatilanne vaikuttaa eritoten haavoittuvien ryhmien elämään. Asiakastyön kokemuksemme mukaan tuen tarve ja huonovointisuus on lisääntynyt koronan myötä. Koronakriisi vaikuttaa kuntien talouteen. Huolemme on, miten isojen taloudellisten paineiden alla olevat kunnat selviävät tästä selonteossa esitetystä tehtävästään ja miten nopeatahtisessa kotoutumisen prosessissa osataan tunnistaa ja ottaa huomioon haavoittuvien ryhmien tarpeet. Koronatilanteen tuomat toimintaympäristön muutokset ja pitkäaikaiset vaikutukset on arvioitava ja otettava huomioon kotoutumisselonteossa. 

Kommentit lukuun 7: Maahanmuuttajien työllisyyden ja osallisuuden edistäminen 

Monika-Naiset liitto pitää ensiarvoisen tärkeänä ratkaisuja jo maassa olevien työllistämiseksi. Ruotsin malli, Snabbsparet, on hyvä ohjelma. Työllistymistä tukevien toimenpiteiden tuloksena on oltava aito työllistyminen, ei vain harjoittelujaksojen ja työkokeilujen kierre, josta pahimmillaan muodostuu pysyvä tila. Asiakastyössämme kohtaamme naisia, jotka ovat olleet jopa 10 vuotta erilaisilla kokeiluilla. Tiedämme, että nämä epäinhimillisesti venyneet kokeilut eivät tuota pysyviä työsuhteita tai taloudellista turvaa. 

SIB-kokeiluja tulee laajentaa. Räätälöityjä, nopean työllistymisen palvelukonsepteja tarvitaan lisää, myös matalan koulutustason maahan muuttaneille. Ulkomailla hankittu osaaminen, ammattitaito ja tutkinnot on tunnistettava ja tunnustettava nykyistä paremmin. Tällä hetkellä Suomi hukkaa maahan muuttaneiden naisten potentiaalin. 

On ilahduttavaa, että naiset on nostettu selonteon keskeiseksi kohderyhmäksi. Tarvitaan lisää konkreettisia toimia, joilla edistää naisten työllisyyttä ja osallisuutta. Kotihoidontuen lyhentäminen tai kuntalisän poistaminen eivät yksin riitä parantamaan naisten työmarkkina-asemaa. Järjestöjen tuki sekä naiserityinen ote sen sijaan ovat tuottaneet hyviä tuloksia. 

Naiserityisissä kotoutumisen palveluissa tunnistetaan sukupuolen merkitys ja huomioidaan kokonaisvaltaisesti naisten eri elämänvaiheet. Palveluille ominaista on sensitiivisyys naisten tarpeille: mm. hoivarooliin kohdistuvien ristiriitaisten odotusten tunnistaminen, lastenhoidon tarpeen huomioiminen, syrjinnälle ja väkivallalle altistumisen riski, naisille turvallisen tilan periaate. 

Kommentit lukuun 8: Nopeutetaan kotoutumisen käynnistymistä 

On tärkeää, että kotoutumisjakson pituus arvioidaan yksilöllisesti ja tarvittaessa jaksoa voidaan pidentää jopa kahdella vuodella. Kotoutumisen nopeuttaminen edellyttää, että heti maahantulon alkuvaiheessa on saatavilla tarpeita vastaavia kotoutumistoimenpiteitä, eikä toimenpiteisiin pääsyä tarvitse odottaa kuukausia. 

Kommentit lukuun 9: Parannetaan ohjauksen ja neuvonnan saatavuutta maahanmuuttajille 

Monika-Naiset liitto pitää erittäin hyvänä ja tärkeänä sitä, että maahanmuuttajille suunnattujen matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvontapalveluiden toiminta vakinaistetaan siten, että monikielistä ohjausta ja neuvontaa on yhdenvertaisesti saatavilla valtakunnallisesti monikanavaisesti sekä maahan muuton kannalta keskeisillä paikkakunnilla. 

Selonteossa jää kuitenkin epäselväksi, kenen vastuulla ohjauksen ja neuvonnan järjestäminen on, ja keiden toimijoiden tähän oletetaan osallistuvan. Monika-Naiset liitto ry muistuttaa, että monet järjestöt tarjoavat eri kielistä ohjausta ja neuvontaa matalalla kynnyksellä ja pystyvät erinomaisesti, ja jo vakiintunein 

toiminnoin, täydentämään kuntien kotoutumispalveluja. Kumppanuuksien rakentaminen ja järjestöjen mukaan ottaminen ohjaus- ja neuvontatoiminnan toteuttamiseen on tärkeää. 

Kommentit lukuun 10: Luodaan kotoutumisohjelma alkuvaiheen kotoutumisen tukemiseksi 

Selonteossa esitetään johdantojaksoa, jolla kartoitetaan osaamista ja selvitetään yksilöllisiä tarpeita. Johdantojakson osalta vastuutahot, toimijat, toimintatavat ja käytettävät tietojärjestelmät jäivät esityksessä epäselviksi. Osaamisen tunnistamisen käytäntöjä tulee kehittää. Omakielinen yhteiskuntaorientaatio voisi myös olla hyvä keino suomalaisessa yhteiskunnassa tarvittavien tietojen saatavuuden vahvistamiseksi. 

Kommentit lukuun 12: Vahvistetaan kumppanuuksia ja järjestöjen roolia 

On myönteistä, että järjestöjen monipuolinen osaaminen ja asiantuntemus on tunnistettu selonteossa. Tahto tehdä yhteistyötä kumppanuudessa järjestöjen kanssa on tärkeä lähtökohta kotoutumisen edistämiselle. 

Järjestöillä on merkittävä rooli erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden kotoutumisen tukemisessa ja erikoisosaamista vaativien palvelujen tarjoamisessa. Näitä on usein kehitetty yhteistyössä kuntien kanssa. Hyvistä toimintamalleista ja kumppanuuksista on pidettävä kiinni, ja varmistettava, että ne säilyvät kotoutumisen rakenteita uudistettaessa. 

Kunnioittavasti Monika-Naiset liiton hallituksen puolesta, 

Jenni Tuominen 
Toiminnanjohtaja 
Monika-Naiset liitto ry 

Marisel Soto Godoy 
Kotoutumiskeskus Monikan päällikkö 
Monika-Naiset liitto ry 

Natalie Gerbert 
Kriisikeskus Monikan johtaja 
Monika-Naiset liitto ry 

© 2022 Monika-Naiset liitto ry · Hermannin Rantatie 12 A, 00580 Helsinki · Tietosuoja