Tag Archives: maahanmuuttajanaisiin kohdistuva väkivalta

ПРИГЛАШЕНИЕ В ИНТЕРНЕТ-ГРУППУ ВЗАИМНОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ ЖЕНЩИН 

Возможно недавно или какое-то время назад Вы пережили физическое, психологическое или другие формы насилия в близких отношениях и теперь боретесь с его последствиями. Последствиями насилия могут быть разочарование, стыд, бессилие, неверие в себя… Кроме психологических последствий насилие может вызвать физические нарушения: бессонница, психосоматические расстройства, нарушение аппетита и т.д.

Мы приглашаем русскоговорящих женщин, пострадавших от насилия в близких отношениях, принять участие в работе интернет-группы. Эта форма взаимной поддержки может оказаться особенно важной для женщин, которые проживают вдали от Столичного региона и других крупных городов, или по какой-то другой причине не имеют возможности получить помощь.

Участниками группы могут быть женщины разного возраста, у каждой из которых за спиной свой опыт отношений, разные условия жизни, разные навыки справляться с трудностями. Делясь своим опытом и выслушивая других, вы не только будете оказывать поддержку другим членам группы, но и сами получите поддержку от других участников, тем самым находя свой путь, мотивацию, силы, налаживая социальные связи. Участие в интернет-группе может стать одним из жизненно важных для вас этапов!

Приглашаем нуждающихся в психологической поддержке женщин в интернет-группу, которая будет работать с 19.10.2017 по 14.12.2017 года. Количество участвующих 13-15 человек. Язык общения – русский.   

Записаться в группу можно  дo 15.10.2017, заполнив бланк заявления, который можно  найти на странице: https://monikanaiset.fi/ru/monika-мультикультурная-женская-ассоциа/группы-взаимной-поддержки-в-интернет/бланк-заявления/

Подтверждение о зачислении в группу будет разослано 18.10.2017.

***

HAE MUKAAN VOIMAVARAKESKUS MONIKAN VENÄJÄNKIELISEEN VERKKOVERTAISTUKIRYHMÄÄN

Verkossa toimiva vertaistukiryhmä on suunnattu pari- ja lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille venäjänkielisille naisille. Verkkoryhmä tarjoaa osallistumismahdollisuuden naisille, jotka ovat jääneet väkivaltatyön avun ulkopuolelle tai joille avun saaminen on vaikeaa. Väkivalta ja sen uhka vaikuttavat traumaattisella tavalla uhreihin ja aiheuttavat lukuisia henkisiä oireita, kuten tuskaa, pelkoa, ahdistusta, vihaa ja turvattomuutta. Lisäksi väkivaltaa kokeneiden naisten kotoutumisprosessi usein epäonnistuu. Vertaistukiryhmään osallistuvilla on tilaisuus kohdata toisia samankaltaisessa tilanteessa eläviä maahanmuuttajataustaisia naisia ja käsitellä yhdessä kokemuksiaan.

Verkkovertaistukiryhmä kokoontuu torstaisin 19.10.-14.12.2017 klo 13-15. Osallistujamäärä on 12-15 henkilöä. Ryhmän keskustelukieli on venäjä. Ilmoittautumiset 15.10.2017 mennessä verkossa.

Lisätiedot: voimavarakeskus(at)monikanaiset.fi

Vertaistukiryhmä arabiankielisille naisille alkaa Voimavarakeskus Monikassa maaliskuussa

Kuva: Suvi-Tuuli Kankaanpää

مركز الأزمات للنساء المهاجرات يقدم : Voimavarakeskus

مجموعة الدَّعم للنساء ضحايا العنف الأسري أو التهديد به

  !بإمكانِك التسجيل الآن

مجموعة الدّعم مخصَّصة لمساعدة النساء الناطقات باللغة العربية اللوآتي يعانين من العنف الأسري أو التهديد به. تبدأ مجموعة الدَّعم نشاطها من الأول من شهر مارس 01.3.2017 الى 15.6.2017. ينتهي موعد تقبل طلبات الإشتراك في 24.2.2017

  Voimavarakeskus  تنعقد المجموعة الدّعم كل يوم أربعاء في تمام الساعة التاسعة و النصف في مكتب

Hermannin Rantatie 12 A, 4krs. Helsinki :  على العنوان التالي

 :يمكنك التسجيل في مجموعة الدّعم عبر إرسال بريد الكتروني على العنوان التالي

voimavarakeskus(at)monikanaiset.fi

.في مجموعة الدّعم تتعرف النساء على أشكال العنف الأسري وآثره على الحياة الأسرية، كما تتشارك في حوارات هادفة وبناءة تعتمد على السرية

.الهدف هو دعم النساء لتنمية قدراتهن وإمكانياتهن في المشاركة الفاعلة في الحياة الخاصة و العامة على السواء

***

Vertaistukiryhmä Voimavarakeskus Monikassa on tarkoitettu pari- ja lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille arabiankielisille naisille. Ryhmä käynnistyy 01.3.2017 ja kestää 15.6.2017 saakka. Ryhmä kokoontuu keskiviikkoisin klo 9.30-11.00 Voimavarakeskus Monikassa, Hermannin Rantatie 12 A, 4. kerros, Helsinki.

Ilmoittautumiset 24.2.2016 mennessä sähköpostitse: voimavarakeskus(at)monikanaiset.fi

Voimavarakeskus Monikan toimintaa tukee sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla (STEA) ja Helsingin kaupunki.

Lausunto oikeusministeriölle rikoksen uhrin tiedonsaannin edistämisen työryhmän ehdotuksesta

Monika-Naiset liitto ry

15.9.2016

Lausunto oikeusministeriölle rikoksen uhrin tiedonsaannin edistämisen työryhmän ehdotuksesta [OM 8/012/2015]

Monika-Naiset liitto kiittää mahdollisuudesta esittää näkemyksiä em. ehdotuksesta. Liitto pitää myönteisenä uhridirektiivin mukaisen rikoksen uhrin tiedonsaantioikeuden toteutumisen edistämistä. Työryhmän ehdotuksessa esitettyjen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää kuitenkin sitä, että toimenpiteitä suunniteltaessa ja toteutettaessa kiinnitetään riittävästi huomioita erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien rikosten uhrien, kuten maahanmuuttajataustaisten naisten, erityistarpeisiin. Työryhmän ehdotuksessa esitellään tärkeitä kehittämisehdotuksia, mutta avoimeksi jää kysymys, kenen vastuulla ehdotusten toimeenpano on ja mitä taloudellisia resursseja siihen on varattu.

Monika-Naiset liitto on kehittänyt ja tarjonnut palveluja väkivaltaa tai sen uhkaa kokeville maahanmuuttajataustaisille naisille jo 15 vuotta. Vuositasolla palveluistamme saa apua n. 700 naista, jotka ovat pari-ja lähisuhdeväkivallan, kunniaan liittyvän väkivallan, pakkoavioliiton tai ihmiskaupan uhreja.

Liitto pitää tärkeänä, että uhrilla on mahdollisuus saada tietoa selkokielellä tai eri kieliversioilla. Tulkkauksen laatuun ja tulkkien ammattimaisuuteen erityisesti harvinaisten kielten ja pienten etnisten yhteisöjen kohdalla, on kiinnitettävä erityistä huomiota. Joissakin tapauksissa myös tulkin sukupuolella on merkitystä. On varmistettava, ettei tulkkaustilanne aseta uhria entistä haavoittuvaisempaan asemaan. Tästä syystä sekä tulkkien että esitutkintaviranomaisten koulutuksessa erityiskysymyksiin on panostettava riittävästi.

Uhrin oikeuden kannalta on erittäin tärkeää varmistaa, että uhri tulee ymmärretyksi. Samalla on varmistettava, että viestinnän yksinkertaistuminen ei johtaisi siihen, että uhri saa vähemmän tietoa omista oikeuksistaan. Tämä edellyttää, että kaikilla esitutkintaviranomaisilla on riittävästi tietoa esimerkiksi naisten ja lasten asemasta ja muista kulttuurisista kysymyksistä ko. yhteisössä. Kulttuuriseikat, ennakkoluulot tai epäluottamus viranomaisia kohtaan voivat aiheuttaa ymmärtämisvaikeuksia eri taustoista tulevien uhrien kohdalla ja vaikuttaa esimerkiksi siihen, miten rikoksen uhri kykenee ottamaan esille ja sanoittamaan tapahtumia.

Monika-Naiset liiton väkivaltatyön asiantuntijat tarjoavat tukea ja tietoa sekä uhrille ja viranomaisille. Pidämme tärkeänä, että poliisin ja muiden uhreja kohtaavien viranomaisten koulutuksessa kiinnitetään erityishuomiota tukipalveluihin ohjaamiseen. Keskeiset toimijat onkin hyvin kerätty www.oikeus.fi/tukipalvelut -sivustolle ja näitä tulee ylläpitää ja päivittää. On myös tiedostettava, että monesti maahanmuuttajataustaisten rikoksen uhrien kohdalla pelkkä tiedon antaminen tai palvelusta kertominen ei ole riittävää, vaan on varmistettava, että uhri todella pääsee avun piiriin.

Liitto pitää tärkeänä, että Työryhmän kehittämisehdotusten toimeenpanoa seurataan ja niiden toteutumista arvioidaan määrä-ajoin.

Monika-Naiset liitto ry muistuttaa, että rikoksen uhrin tiedonsaannin edistäminen ja uhreille suunnattujen tukipalvelujen resursointi tulee olla tasapainossa. Tällä hetkellä monet järjestöjen ylläpitämät tukipalvelut ovat erittäin kuormittuneita eivätkä niiden resurssit riitä palvelujen laajentamiseen. Uhrien tukipalvelujen saatavuudessa on myös isot alueelliset erot. Työryhmän ehdotuksessa ei esitetä konkreettisia ratkaisuja siihen, miten uhrien tukipalveluihin ohjaaminen toteutuu alueilla, joissa palveluja (esim. turvakotia, raiskauskriisikeskuksia, matalan kynnyksen palveluita) ei ole lainkaan olemassa tai ne ovat todella riittämättömät.

Liitto pitää tärkeänä, että viranomaisten ja kansalaisjärjestöjen välistä yhteistyötä lisätään rikoksen uhrien tiedonsaannin edistämiseksi. Tehokas tiedonvälitys ja yhteistyö tukevat kaikkia osapuolia ja sillä vaikutetaan positiivisesti myös uhrien asemaan.

Kunnioittavasti Monika-Naiset liiton hallituksen puolesta,

Jenni Tuominen
Toiminnanjohtaja
Monika-Naiset liitto ry
puhelin 045 6759 276

تسجلي الآن في جموعة الدعم عبرالإنترنت المخصَّصة للنساء المهاجرات ضحايا العنف الأسري
Voimavarakeskuksen vertaistukiryhmä verkossa arabiankielisille naisille alkaa
1. toukokuuta

Tukea kotoutumiseen

(مركز الأزمات للنساء المهاجرات) Voimavarakeskus

 يقدم مجموعة الدَّعم عبر الإنترنت، للنساء المهاجرات ضحايا العنف الأسري أو التهديد به
1.5.2016 يبدأ نشاط مجموعة الدَّعم في
 ! بإمكانِك التسجيل الآن

مجموعة الدّعم عبرالإنترنت مخصَّصة للنساء المهاجرات الناطقات باللغة العربية اللوآتي يعانين من العنف الأسري أو التهديد به، للوآتي يواجهن صعوبة في طلب العون و للوآتي بقين خارج إطار المساعدة المتخصِّصة بالعنف الأسري

بإمكانِك التسجيل في مجموعة الدَّعم لضحايا العنف الأسري أو التهديد به، بعد ملء الإستمارة الموجودة على الموجودة على الموقع الإلكتروني الموجود أدناه

https://www.naistenlinja.fi/palvelut/ryhmatoiminta/monika-naiset-liitto-ry/
ينتهي موعد تقبل طلبات الإشتراك في 26.4.2016

***

Voimavarakeskus Monikan vertaistukiverkkoryhmä lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille arabiankielisille naisille käynnistyy 1.5.2016

Internetissä toimiva vertaistukiverkkoryhmä on suunnattu lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille arabiankielisille naisille. Verkkoryhmä tarjoaa osallistumismahdollisuuden naisille, jotka ovat jääneet avun ulkopuolelle tai joille avun saaminen on vaikeaa.

Vertaistukiverkkoryhmään osallistuminen on luottamuksellista ja turvallista. Suljetulla keskustelupalstalla naiset voivat käsitellä väkivallan kokemuksiaan, saada ja antaa tukea sekä pohdiskella, kuinka selvitä ja toipua väkivaltaisesta suhteesta.

Verkkoryhmä antaa maahanmuuttajanaisille eväitä käyttää hyväkseen omia voimavarojaan sekä vahvoja puoliaan ja lisää uskallusta ottaa vastuuta omasta elämästään. Vertaistukeen perustuva auttaminen vahvistaa osallistujia, sillä ryhmässä kohdataan samanlaisessa tilanteessa eläviä naisia, jaetaan kokemuksia ja voimaannutaan vuorovaikutuksen kautta.

Voimavarakeskus Monika toteuttaa ryhmän yhteistyössä Naisten Linjan kanssa.

Ryhmään ilmoittautuminen 26.4.2016 mennessä tällä verkkolomakkeella

Voimavarakeskuksesta vertaistukea venäjänkielisille naisille

landscape-nature-sunset-trees-large

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группа взаимной помощи для русскоговорящих женщин

Возможно недавно или какое-то время назад Вы пережили физическое, психологическое или другие формы насилия в близких отношениях и теперь боретесь с его последствиями. Последствиями насилия могут быть разочарование, стыд, бессилие, неверие в себя… Кроме психологических последствий насилие может вызвать физические нарушения: бессонница, психосоматические расстройства, нарушение аппетита и т.д.

Мы приглашаем русскоговорящих женщин, пострадавших от насилия в близких отношениях, принять участие в работе группы взаимной помощи. Участниками группы могут быть женщины разного возраста, у каждой из которых за спиной свой опыт отношений, разные условия жизни, разные навыки справляться с трудностями. Делясь своим опытом и выслушивая других, вы не только будете оказывать поддержку другим членам группы, но и сами получите поддержку от других участников. С помощью группы вы сможете стать сильнее, начать самостоятельно управлять своей жизнью, научиться находить свои внутренние резервы. Участие в группе может стать одним из жизненно важных для вас этапов!

Записаться в группу можно с 21.3 по 11.4.2016, позвонив по телефону 0452635732. Время работы группы: с 13.04 по 15.06.2016, по средам с 16.00 до 18.00 (10 встреч).
Группа работает по принципу «закрытой» и участие может быть анонимным.

****

Vertaistukiryhmä venäjänkielisille alkaa Voimavarakeskus Monikassa huhtikuussa

Vertaistukiryhmä on tarkoitettu lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille venäjänkielisille naisille.

Ryhmä käynnistyy 13.4.2016 ja kestää 15.6.2016 saakka. Ilmoittautumiset 11.4.2016 mennessä puhelimitse 045 2635 732.

Vertaistukiryhmään osallistuminen on luottamuksellista ja turvallista. Ryhmässä naiset voivat käsitellä väkivallan kokemuksiaan, saada ja antaa tukea sekä pohdiskella, kuinka selvitä ja toipua väkivaltaisesta suhteesta. Ryhmä antaa maahanmuuttajanaisille eväitä käyttää hyväkseen omia voimavarojaan sekä vahvoja puoliaan ja lisää uskallusta ottaa vastuuta omasta elämästään. Vertaistukeen perustuva auttaminen vahvistaa osallistujia, sillä ryhmässä kohdataan samanlaisessa tilanteessa eläviä naisia, jaetaan kokemuksia ja voimaannutaan vuorovaikutuksen kautta.

Lisätiedot: voimavarakeskus(at)monikanaiset.fi

Osallistuitko syksyllä venäjänkieliseen vertaistukiverkkoryhmään? Vastaa kyselyyn.

Voimavarakeskus Monika toteutti pilottihankkeena vertaistukiverkkoryhmätoimintaa syyskaudella 2015 yhteistyössä Naisten Linjan kanssa.

Vertaistukiverkkoryhmä lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille venäjänkielisille naisille järjestettiin 16.11.-18.12.2015. Verkkoryhmä tarjosi osallistumismahdollisuuden naisille, jotka ovat jääneet avun ulkopuolelle tai joille avun saaminen on ollut vaikeaa.

Itä-Suomen yliopisto, Diakonia-ammattikorkeakoulu ja Turun yliopisto tutkivat yhdessä keväällä 2016 Internet-välitteisen tuen toimivuutta. Tutkimus toteutetaan sähköisenä kyselynä helmi-maaliskuussa. Raha-automaattiyhdistys (RAY) toimii tutkimuksessa yhteistyötahona. Tutkimuksesta vastaavat professori Juho Saari Itä-Suomen yliopistosta, dosentti Sakari Kainulainen Diakonia-ammattikorkeakoulusta ja dosentti Niina Junttila Turun yliopistosta.

Lisätietoja tutkimuksesta saat lähettämällä sähköpostia osoitteella juho.saari@uef.fi

Voit osallistua kyselyyn täältä.

Vastaukset analysoidaan tilastollisten menetelmien avulla ja yksittäistä vastaajaa ei voida tunnistaa.

Lämmin kiitos kaikille vastaajille!