Tag Archives: työelämätaidot

Maahanmuuttajanaiset työelämään voimavarakeskeisen ohjausmallin avulla

TIEDOTE 15.2.2016, julkaisuvapaa

Uudenmaan TE-toimiston rahoittama, pitkäaikaistyöttömiä maahanmuuttajataustaisia naisia tukeva työllistämisprojekti Osaavat naiset ylitti sille asetetut tavoitteet yli kolminkertaisesti vuonna 2015. Projektia koordinoi sosiaalialalla toimiva Monika-Naiset liitto ry. Projektin avulla yli 100 maahanmuuttajataustaista naista pääsi työpolkunsa alkuun Suomessa (työkokeilu, palkkatukijakso, määräaikainen tai vakituinen työ). Projektissa tehdään yhteistyötä julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla toimivien työnantajien kanssa. Vuoden 2016 alusta toiminta laajentuu Espooseen.
– Maahanmuuttajataustaisen naisen on ainakin kolme kertaa vaikeampaa löytää työpaikka kuin kantasuomalaisen, ja siksi henkilökohtainen neuvonta on niin tärkeää, korostaa projektivastaava Heidi Hirvonen.

Vain naisille tarkoitettuun matalan kynnyksen toimintaan on helppo tulla mukaan, ja ohjausta saa kuudella kielellä. Projektin asiakkaat ovat kotoisin mm. Afganistanista, Somaliasta, Nepalista, Venäjältä ja Virosta. Työnhakijoiden koulutustausta voi olla muutama vuosi peruskoulua tai korkeakoulututkinto.
– Työnhaku uudessa kotimaassa on aina haastavaa. Köyhimmistä maista muuttaneella naisella ei aina ole ollut mahdollisuutta käydä koulua. Kriisialueilta tulevalla traumakokemukset voivat vaikeuttaa kielen oppimista ja työelämään pääsyä vielä pitkään vaikeiden kokemusten jälkeen.

Osaavat naiset -projektissa on opittu, että faktatietoa suomalaisesta työelämästä tarvitaan heti maahantulon alkumetreiltä, ja perustietoa velvollisuuksista ja oikeuksista on hyvä antaa koko perheelle.
– Työnhaku on aika vaikeaa, jos naiselle kasautuu hoivavastuu perheen lapsista tai muista sukulaisista, Hirvonen toteaa.

Projektin työpajoissa käydään läpi suomalaisen työelämän ja työnhaun pelisääntöjä sekä rohkaistaan käyttämään suomen kieltä. Tukea saa ansioluettelon ja työhakemuksen kirjoittamiseen sekä tietokoneen käyttöön. Korkeasti koulutetuille työnhakijoille on tarjolla oma mentorointiryhmä. Kaikessa ohjauksessa painopiste on vahvuuksien tunnistamisessa. Projektissa kehitetty voimavarakeskeinen ohjausmalli keskittyy työnhakijan osaamisen tunnistamiseen.
– Maahan muuttaneilla naisilla on valtavasti osaamista, esimerkiksi harvinaisten kielten taitoa ja kulttuurien tuntemusta. Omaa osaamista pitää opetella tuomaan paremmin esille ja verkostoitua niin maahan muuttaneiden kuin kantasuomalaistenkin kanssa.

Osaavat naiset -projekti auttaa tässä, ja viikoittain tehdään vierailukäyntejä pääkaupunkiseudun yrityksiin. Työhaastatteluja järjestetään joka viikko, ja lisäksi työnantajat saavat tietoa monimuotoisen työyhteisön sekä rekrytoinnin ja perehdyttämisen parhaista käytännöistä.

Vuosien työ on tuottanut tulosta.
-Työnantajat ottavat yhteyttä meihin, kun tarvitsevat uuden työntekijän. Meidän tehtävänämme on yhdistää työnhakija ja työantaja, antaa osaajalle mahdollisuus.

Lisätietoja: Projektivastaava Heidi Hirvonen, puh. 045-2375014, heidi.hirvonen@monikanaiset.fi, @osaavatnaiset, www.monikanaiset.fi

MO_logo_violetti_pieni te

 

Mielekäs työ lisää hyvinvointia

ON_Anna osaajalle mahdollisuus

Suoritin opintoihini liittyvän työharjoittelun Osaavat naiset -työllistämisprojektissa syksyllä 2015. Marraskuussa sain myös valmiiksi projektiin liittyvän opinnäytetyöni. Opinnäytetyön kirjoittaminen osui aikaan, jolloin eri konfliktit maailmalla ajoivat suuren joukon ihmisiä hakemaan turvaa kotimaansa ulkopuolelta. Myös Suomeen saapui ennennäkemätön määrä turvapaikanhakijoita. Miten saada kaikki Suomeen jäävät ihmiset osaksi yhteiskuntaa?

Työtä tekemällä ihminen voi tuntea olevansa osa yhteiskuntaa. Työttömyys sen sijaan aiheuttaa osattomuuden ja ulkopuolisuuden tunnetta. Se voi aiheuttaa turhautumista, pahoinvointia ja pahimmassa tapauksessa vihaa yhteiskuntaa kohtaan. Sen tähden on tärkeää tukea työllistymistä. Osaavat naiset -projekti on yksi taho, joka pyrkii edistämään maahan muuttaneiden hyvinvointia tukemalla heidän työllistymistään.

Opinnäytetyössäni selvitin, miten Osaavat naiset -projektin osaamislähtöinen, voimavara- ja ratkaisukeskeinen työote edistää työllistymistä. Voimavara- ja ratkaisukeskeisyydelle on tyypillistä huomion suuntaaminen asiakkaan vahvuuksiin ja osaamiseen. Asiakasta tuetaan kykyjen ja vahvuuksien hyödyntämisessä. Häntä tuetaan näkemään itsensä ja omat mahdollisuutensa myönteisemmässä valossa. Keskustelu myönteisestä tulevaisuudesta voi auttaa toimintasuunnitelman tekemisessä ja tavoitteiden saavuttamisessa.

Haastattelin viittä projektin asiakasohjaukseen osallistunutta ja sen kautta työelämään siirtynyttä naista. Keskeisenä tuloksena naisten vastauksista löytyi kokemus siitä, että heitä oli Osaavat naiset -projektissa kuultu ja arvostettu yksilöinä, omina itsenään. He kokivat, että heidän vahvuuksiaan ja osaamistaan – kotimaasta hankittua koulutusta, työkokemusta, muuta osaamista ja muita vahvuuksia – oli arvostettu. Heidän mahdollisuuksiinsa löytää työpaikka oli luotettu. Toisia jo se, että projektissa oli mahdollisuus pohtia itseään ja omaa tilannettaan, auttoi löytämään oman polkunsa työelämään. Osa tarvitsi sen jälkeen vielä konkreettista tukea työpaikan löytämiseen ja koki tärkeänä sen, että työntekijä kulki rinnalla työllistymisprosessin eri vaiheissa.

Projektista saatu tuki johti siihen, että naiset olivat työllistyneet omaa osaamistaan ja omia vahvuuksiaan vastaavaan, itseään kiinnostavaan työhön. Naiset kokivat työnsä mielekkäänä ja merkityksellisenä. He pärjäsivät työssään hyvin. He käyttivät työssään vahvuuksiaan ja olivat valmiita jakamaan osaamistaan myös muille. He pitivät työstään ja työllä oli heille suuri merkitys elämässä. Voidaan sanoa, että mielekäs työ lisäsi heidän hyvinvointiaan ja onnellisuuttaan:

Onnellinen, se on sitä tietysti kun sinulla on oma perhe. Mutta kun sinulla on työ, mihin menet ei sillä tavalla, että ”voi ei huomenna töihin”, vaan missä sinulla on mukava olla, tämä oli unelmani.

Naisten kokemusten perusteella voidaan sanoa, että päästäkseen Suomessa sisään työelämään ei tarvitse muuttua suomalaiseksi, vaan on mahdollista työllistyä omana itsenään ja käyttää omia taitojaan ja vahvuuksiaan ja siten tulla osaksi yhteiskuntaa. Projektin tukemana naiset olivat saaneet siihen mahdollisuuden. Osaavat naiset -projektista onkin hyvä ottaa esimerkkiä, kun mietitään malleja toimivaan kotouttamiseen. Kun maahan muuttaneiden osaamista ja vahvuuksia arvostetaan ja heille annetaan mahdollisuus päästä nopeasti osaamistaan vastaavaan työhön, vältetään monet osattomuudesta ja turhautumisesta aiheutuvat ongelmat.

Riikka Laitinen
Sosionomi-opiskelija, Metropolia Ammattikorkeakoulu

Opinnäytetyö: ”Olla oma itse ja mennä vaan”. Työelämään Osaavat naiset -projektin kautta.

Pääset lukemaan opinnäytetyön täältä

Projektitreffeillä keskusteltiin maahanmuuttajataustaisten työelämäkokemuksista

on_29.10.

Kutsuimme median edustajia koolle torstaina 29.10. projektitreffeille Kirjasto 10 -tiloihin. Tilaisuudessa keskusteltiin maahanmuuttajataustaisten työelämäkokemuksista Suomessa.

Kokemuksistaan  kertoivat maahanmuuttajataustaiset työntekijät ja kolmannella sek­torilla työllistämiskysymysten parissa työskentelevät asiantuntijat Heidi Hirvonen Osaavat naiset -työllistämisprojektistamme ja Hunderra As­sefa Urax -työhönvalmennushankkeesta. Molemmat hankkeet tukevat työnhakijoita kohti työelämää tiiviissä yhteistyössä TE-palvelujen kanssa. Projektien rahoituksesta vastaa Uudenmaan ELY-keskus.

Tilaisuudessa korostettiin verkostojen ja hyvien työelämätaitojen merkitystä työllistymisessä.

Katso Yle Fem tv-uutisointi tilaisuudesta kohdasta 16.37-25.32 (linkki)