Monika-Naiset liiton hallitusohjelmatavoitteet 2019-2023: Tehdään naisten oikeuksista totta!

Hallituksen on selkeästi ja konkreettisesti sitouduttava naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämiseen, sukupuolten välisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen.

Hallituksen on laadittava tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelmat, sisällyttäen naisiin kohdistuvan väkivallan poistamisen konkreettiset toimenpiteet ja resurssit, ja seurattava niiden toteutumista.

Hallituksen on kotoutumislain uudistuksessa ja valtion kotouttamisohjelmassa sitouduttava tasa-arvon edistämiseen ja naisten erityistarpeiden huomioimiseen.

Hallituksen on työllistämispolitiikassaan sitouduttava maassa jo asuvien maahanmuuttajien ammattiosaamisen ja asiantuntijuuden aktiiviseen käyttöönottamiseen.

Hallituksen on varmistettava naisjärjestöjen toimintaedellytykset.

1. Naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäiseminen, palvelujen kehittäminen ja resursointi

 • Varmistetaan resurssit naisiin kohdistuvan väkivallan uhrien auttamistyöhön, mm. alueellisesti kattavat matalan kynnyksen palvelut.
 • Lisätään turvakotipaikkoja.
 • Varmistetaan avioliittoon pakottamisen rangaistavuus ja mahdollistetaan pakkoavioliiton mitätöinti.
 • Kriminalisoidaan seksin osto Pohjoismaiden mallin mukaisesti.
 • Säädetään erillislaki ihmiskaupan uhrien aseman turvaamiseksi palvelujen saajana.
 • Muutetaan rikoslainsäädännön 20. luku siten, että suostumuksen puutteesta tulee raiskauksen pääkriteeri.
 • Turvataan naiserityisiä palveluja väkivallan uhreille tuottavien järjestöjen resurssit.

2. Tasa-arvon, yhdenvertaisuuden, kotoutumisen ja osallisuuden edistäminen

 • Sitoudutaan kotoutumislain uudistuksessa ja valtion kotouttamisohjelmassa tasa-arvon edistämiseen ja naisten erityistarpeiden huomioimiseen.
 • Tehdään sukupuolivaikutusten arviointi kotoutumislain uudistuksen yhteydessä ja valtion kotouttamisohjelman valmistelussa.
 • Nostetaan tasa-arvon edistäminen valtion kotouttamisohjelman yhdeksi tavoitealueeksi.
 • Uudistetaan perhevapaat tasa-arvoisen vanhemmuuden ja työllisyyden edistämiseksi 6+6+6 -mallin mukaisesti.
  • Tehdään arviointi uudistuksen vaikutuksista maahanmuuttajaperheisiin.
 • Turvataan naiserityisiä kotoutumisen palveluja tuottavien järjestöjen resurssit.

Lisätietoja:
Jenni Tuominen, toiminnanjohtaja, 045-6759 276, jenni.tuominen(at)monikanaiset.fi

Monika-Naiset liitto ry:n hallitusohjelmatavoitteet 2019-2013 (PDF, jonka voit tulostaa)

© 2021 Monika-Naiset liitto ry · Hermannin Rantatie 12 A, 00580 Helsinki · Tietosuoja