MoniNaisten Tilassa tutkittiin järjestötoiminnan hyötyjä
RAY tukee 2016 -barometrilla

Kuva: Suvi-Tuuli Kankaanpää

Kuva: Suvi-Tuuli Kankaanpää

Barometrin tulokset osoittavat, että MoniNaisten Tilan toiminta antaa maahanmuuttajataustaisille naisille mielekästä sisältöä arkeen ja tarjoaa mahdollisuuden yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

RAY tukee 2016 -barometri

MoniNaisten Tila osallistui tammi-maaliskuussa 2016 RAY tukee -barometrin toteuttamiseen. RAY tukee -barometri on erityyppisten järjestöjen ja avustuskohteiden kohderyhmille suunnattu, säännöllisesti toteutettava kysely, jonka tavoitteena on tuoda julkiseen keskusteluun järjestötoiminnan hyötyjä. Vuonna 2015—2016 barometri kohdistui niihin toimijoihin, jotka toiminnallaan edistävät yhteisöllisyyttä ja osallistumismahdollisuuksia.

Lue lisää Ray tukee -barometrista.

Barometrikyselyn kohderyhmänä MoniNaisten Tilan aktiiviset vapaaehtoiset ja asiakkaat

Kyselyä jaettiin MoniNaisten Tilassa aktiivisesti mukana oleville vapaaehtoisille sekä asiakkaille. Vapaaehtoisille kysely lähetettiin sähköpostin liitteenä, jolloin siihen oli mahdollista vastata nimettömänä sähköisen linkin kautta tai palauttamalla kysely MoniNaisten Tilaan. Asiakkaille jaettiin paperiversiot, joita oli sekä suomen-, että englanninkielisinä. Asiakkaita autettiin tarvittaessa kyselyyn vastaamisessa.

Kyselyyn vastasi yhteensä 18 MoniNaisten Tilan asiakasta ja vapaaehtoista. Kaikki vastaajat olivat naisia ja heistä suuri osa äitejä. Nuorin vastaaja oli syntynyt vuonna 1987 ja vanhin 1943. Vastaajista 9 kertoi olevansa Suomen kansalaisia ja 8 edusti muita kansallisuuksia. Vastaajista kymmenen äidinkieli oli joku muu kuin suomi.

Barometrin tulokset

Vastaajista 9 kertoi osallistuvansa toimintaan 1-3 kertaa viikossa, kaksi 1-3 kertaa kuukaudessa ja yksi harvemmin kuin kerran kuukaudessa.

Kyselyllä haluttiin selvittää järjestön toimintaan osallistumisen syitä viimeisen 12 kuukauden aikana. 13 vastaajaa kertoi syyksi osallistua järjestön toimintaan halun auttaa muita ihmisiä. Seuraavaksi eniten haluttiin saada tietoa ja oppia uusia asioita sekä haluttiin tutustua uusiin ihmisiin. Vastaajista 6 mainitsi tärkeänä syynä sen, että haluaa vaikuttaa asioihin ja 4 sen, että haluaa kivaa tai mielekästä tekemistä.

Vastaajista työttömänä alle puoli vuotta oli kyselyhetkellä ollut 6 ja yli puoli vuotta 9 naista. Myös muita perheenjäseniä oli kyselyhetkellä työttömänä. Vastaajia pyydettiin arvioimaan omaa yhteiskunnallista asemaansa. Vastaajat arvioivat olevansa yhteiskunnassa keskitasolla tai keskitason yläpuolella.

Kyselyssä tiedusteltiin, miten järjestötoiminta on vaikuttanut itseen. Vastaajat olivat samaa mieltä erityisesti seuraavista väittämistä: ”järjestössä kuunnellaan minua”, ”olen saanut kertoa muille kokemuksistani” ja ”olen saanut järjestötoiminnan kautta uusia ystäviä”. Samat asiat nousivat esille kysyttäessä järjestötoiminnasta saatuja tärkeimpiä asioita 12 kuukauden aikana: mahdollisuus auttaa ihmisiä sekä uusiin ihmisiin tutustuminen. Lisäksi yhtä tärkeää oli se, että toiminnasta oli saatu uutta tietoa ja oli opittu uusia asioita. Tärkeäksi koettiin myös mahdollisuus vaikuttaa asioihin sekä mielekäs tekeminen järjestötoiminnan kautta. Kysyttäessä, olisitko saanut samanlaisia asioita jostain muualtakin, suurin osa vastaajista vastasi ”en osaa sanoa”.

Vastaajat kommentoivat järjestötoiminnasta saatua hyötyä tai iloa esimerkiksi näin:

”Olen tavannut upeita maahanmuuttajanaisia ja oppinut heiltä paljon. Vapaaehtoiskollegat ovat mielenkiintoisia ja mukavia ihmisiä.”
”Help in learning language (Finnish), meeting new people, boosted my mood and morale.”
“Minun ei tarvinnut koko ajan miettiä asioita mitä on tapahtunut mennyttä ja täällä oppii uusia asioita.”
”Help to learn Finnish courses. Advice and filling official documents.”
”Vapaaehtoistyö pakottaa näkemään asioita uudelta kannalta. Ihmisten kohtaaminen tuo todeksi sen, mitä teoriassa luulee tietävänsä.”

Kyselyssä tiedusteltiin, miten vastaajat ovat kokeneet elämäntilanteensa viimeisen kahden kuukauden ajalta. Vastauksissa korostuivat useimmiten tyytyväisyys omaan elämään ja turvallisuuteen sekä henkiseen ja fyysiseen terveyteen ja lisäksi siihen, miten muut arvostavat itseä.

Vastaajista 9 ilmoitti osallistuneensa viimeisen 12 kuukauden aikana jonkun muun sosiaali- tai terveysjärjestön toimintaan vähintään 1-3 kertaa kuukaudessa. Samoin 9 ilmoitti osallistuneensa jonkun muun kuin sosiaali- tai terveysjärjestön toimintaan.